Política de Privacitat

RRESPONSABLE DE LES DADES

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protección de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, se l’informa del següent:

Les dades que ens comuniqui a través d’aquesta página web serán objecte de tractament.

El responsable del tractament de les seves dades és LOGISTICA INTEGRAL PER A L’AULA , S.L-U, amb CIF B42915611 i adreça al Poligon Industrial A Reigosa, Parcel.la 19, 36827 Ponte Caldelas. El seu telèfon de contacte és 934.106.981.

És possible posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del responsable del tractament, per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de carácter personal, a través de la dirección del correu electrónic de contacte.

protecciondatos@serviaula.com

 
 

 RECOLLIDA DE DADES

El responsable únicament recull les dades de caràcter personal que ens  proporcioni a través dels formularis inclosos en la página web i les nostres adreces de correu electrònic.

 

USOS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES

La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb l’interessat. En concret les dades serán tractades de les següents maneres:

Registre i gestió d’usuaris

L’informació que ens proporcioni al formulari de registre s’utilitzarà per a la gestió dels usuaris de la página web.

Gestió de Comandes

Quan realitza una comanda al nostre portal, les dades que ens faciliti seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar les comandes realitzades

Enviament d’informació

Les dades que ens faciliti en els correus o formularis de contacte o mitjaçant el nostre sistema de comandes seran empleats amb la finalitat de remetre per correu electrònic información comercial sobre els productes, ofertes i promocions del responsable. Si no desitja rebre aquest tipus d’informació pot comunicar-ho a través de l’adreça de correu electrònic de contacte.

Selecció de personal

Les dades personals enviades per sol.licitants d’ocupació que es facilitin a través dels formularis que s’habilitin amb aquests fins o que siguin remesos o mitjançant la nostra adreça de correu electrònic, seran tractades i emmagatzemades amb la finalitat de ser inclosos en els procesos de selección de personal del reponsable i el seu grup d’empreses (Logística Integral per a l’Aula SLU, Arnoia Distribución de Libros, S.A., Edicions Do Cumio S.A., Serlogal 2.0 S.L. i Espacio Do Lector S.L.) Aquestes dades seran emmagatzemades per un período màxim de quatre anys.

Si no està d’acord amb alguna d’aquestes finalitats pot comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic de contacte.

 

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

El responsable té previst la comunicación de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació. Si no està d’acord amb alguna d’aquestes cessions por comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic de contacte. Les comunicacions previstes són:

Comunicacions establertes en la llei

Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una norma legal així ho estableixi (administracions publiques, autoritats administratives o judicials, etc.).

Gestió de Pagaments


Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats.

Missatgeria i logísitca

Es comunicaran a les empreses de missatgeria o logística amb les que treballem les dades de caràcter personal que resultin necessaris per a remetre-li els productes adquirits.

Empreses del grup

Les dades enviades amb la finalitat de participar en els nostres procesos de selección de personal, són cedits a les empreses del grup, amb la finalitat que pugui optar als processos de selección de personal que es realitzin en qualsevol de les nostres empreses. Si no desitja que es realitzi aquesta comunicación pot indicar mitjançant la nostra adreça de correu electrònic de contacte.

El tractament en general inclou la conservació de les dades, la comunicación als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la comunicación de les dades entre les diferents empreses del grup.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per l’interessat, l’interès legítim del responsable i l’execució d’una relació contractual.

És necessari que l’interessat proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquest serveis.

Les dades personals seran conservades durant el termini de conservació legalment obligatori i un període adicional de quatre anys.

L’interessat  té la possibilitat de sol.licitar al responsable l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.
Per exercitar els seus drets d’adjuntar còpia del document oficial que l’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l’adreça de correu electrònic de contacte.


En cas de conflicte, l’interessat pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions.

L’interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol momento, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de l’interessat no seran usades per a decisions individuals automatitzades.